Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Harmonogram MMŚ

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Access denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 84
Kalendarium (bliskie terminy)

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Nie wybrano \017Cadnej bazy danychAccess denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 119
Kilka statystyk
Wpisano odpadów:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
0
Uczestników I etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
123
Uczestników II etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
60
Zaprzyjaźnione strony

Dofinansowano     ze     środków
Narodowego  Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze
Kod pocztowy:56-416
Miasto:Twardogóra
Ulica:świętej Jadwigi 7
Strona www:www.sptgora.republika.pl
Szkoła bierze udział w 2 etapie MMŚ 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
1. Nazwa akcji ekologicznej:
Nasza Ekolandia –kraina walcząca ze śmieciowym potworem

 

W przyrodzie nie ma ani nagród ani kar są tylko skutki.”
(Robert Ingrsoll)
 
1.      Nazwa projektu
Nasza Ekolandia –kraina walcząca ze śmieciowym potworem
 
2.      Cele szczegółowe projektu
 
         Głównym celem jest w dalszym ciągu uwrażliwienie mieszkańców Miasta
i Gminy Twardogóra a w szczególności uczniów  naszej szkoły na konieczność ochrony środowiska poprzez prawidłowe zagospodarowanie odpadów    zgodnie z zasadą 7xU.
 
1 Unikanie odpadów
- nauczenie jak w łatwy sposób można przyczynić się do zmniejszenia ilości  
   odpadów w gospodarstwie domowym,
2. Użycie powtórne
- zapoznanie ze sposobami i możliwościami wykorzystanie odpadów powtórnie
3.Utylizacja czyli odzyskiwanie
-  wskazywanie możliwości, jakie stwarzają technologie informacyjne i nauki    
   przyrodnicze w utylizacji odpadów,
-zapoznanie ze sposobami zagospodarowania odpadów na terenie gminy
4.Unieszkodliwianie czyli odzyskiwać
- zapoznanie uczniów możliwościami składowania odpadów niebezpiecznych 
  elektronicznych, wielkogabarytowych na terenie gminy,
5-7 Ustawicznie i uporczywie stosować te zasady i uczyć się o odpadach
- zapoznawanie uczniów z rodzajami odpadów oraz czasem ich rozkładu,  
- poznanie skutków rozkładu odpadów w warunkach niekontrolowanych,
- uświadomienie dzieciom wpływu naszego działania na nasze zdrowie i życie,    
- zdobycie umiejętności współdziałania i życia w grupie oraz perspektywicznego   
   myślenia w działaniu na rzecz wszystkich mieszkańców naszej planety.
 Przygotowanie i realizacja projektu będzie wspierana przez uczniów, rodziców i nauczycieli   
 pracowników szkoły i zakładów i instytucji .
 
3.      Streszczenie projektu
        Zaplanowane cele zrealizujemy poprzez szereg działań praktycznych, sprzątanie  terenu szkoły miasta i okolic, akcję zbiórek surowców wtórnych i niebezpiecznych, wycieczki, wywiady, konkursy plastyczne i wiedzowe. Przygotujemy i wystawimy inscenizację teatralną, warsztaty ekologiczne oraz zestawienie danych dotyczących zbiórki segregowanych odpadów na terenie gminy i szkoły. Dzięki tym działaniom dzieci zrozumieją potrzebę selektywnej zbiórki odpadów a w codziennym życiu będą starały się ograniczać ilość produkowanych śmieci. Wierzymy, że zdobytą wiedzę przekażą całej rodzinie w swoich domach.
 
4.      Zasięg projektu
 Projekt edukacyjny   interdyscyplinarny i zespołowy                  
5.      Uczestnicy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze jako wykonawcy i bezpośredni zainteresowani, w szczególności członkowie koła przyrodniczego, ekologicznego, plastycznego, , teatralnego, Klub Młodego Odkrywcy nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły.
 
6.      Czas trwania projektu
Rozpoczęcie 9 marca 2009r , zakończenie 29 maja 2009r.
 
7.      Na jakie lokalne potrzeby projekt odpowiada
                   W naszej gminie Twardogóra  Urząd Miasta i Gminy od 2000 roku rozpoczął intensywną edukację  proekologiczną oraz  segregację odpadów od 2001 roku. Uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele włączyli się prężnie do tych działań.   Jednak w dalszym ciągu problemem jest tworzenie dzikich wysypisk na jej terenie, spalanie śmieci oraz mała świadomość szczególnie starszych mieszkańców odnośnie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.
         Dlatego musimy jeszcze w dalszym ciągu zaangażować uczniów i ich rodziców do poznanie zagrożeń związanych z dzikimi wysypiskami, skutkami emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wyniku spalania śmieci oraz prawidłowej segregacji odpadów.
Mamy zamiar poprzez działania edukacyjne
a)      wspierać racjonalne postępowanie z odpadami organicznymi i nieorganicznymi ( ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) , w tym szczególnie selektywną zbiórkę i recykling na terenie naszej gminy
b)     wytworzyć nawyku stosowania: prostych opakowań, żeby nie zwiększać ilości śmieci, plastikowych butelek do ponownego wykorzystania, papieru z surowców
            odnawialnych.
Naszym celem będzie również dotarcie z wynikami naszej pracy poznawczej 
do jak największej części lokalnego społeczeństwa.
 
                    Od 9 lat prowadzimy w naszej szkole , ponadprogramowe zajęcia edukacji ekologicznej i przyrodniczej w oparciu o szkolny Program Edukacji Ekologicznej dla klas I-VI.
Realizując ten program mamy na celu podwyższenie świadomości ekologicznej uczniów w codziennym życiu, uwrażliwienie na problemy lokalnego środowiska i uświadomienie faktu, iż każde działanie ma wpływ na zdrowie i życie obecnych i przyszłych pokoleń w tym środowisku.
W szkole działa koło ekologiczne i przyrodnicze w ramach których prowadzone są akcje proekologiczne.
1. Podejmujemy cyklicznie zadania na rzecz ekologii:
-   Udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
-   Cykliczny szkolny projekt z okazji Dnia Dziecka „Pieszy Rajd   Jedynki,”                 
-   Wydawanie szkolnej gazetki „Kwartalnik Ekologiczny ,”
-               Dbanie o teren wokół szkoły, zieleń w klasach i na korytarzach, 
-    Zagospodarowywanie terenu przyszkolnego ozdobnymi roślinami na Dzień   Wiosny ,                  
-    Przygotowanie szkolnych apeli z okazji Światowego Dnia Ziemi (inscenizacje),
-    Organizowanie szkolnych konkursów przyrodniczych i ekologicznych oraz podejmowanie zadań o tematyce ekologicznej w ramach Ligi Klas,
-    Zbiórka baterii, ciągła segregacja śmieci na terenie szkoły (akcja wewnątrzszkolna),
-    Lekcje o tematyce ekologicznej w ramach realizacji programów szkolnych,
-    Udział w gminnych akcjach ekologicznych ( cykliczne spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy, konkursy , wycieczki do oczyszczalni ścieków, na wysypisko odpadów),
-    Podejmowanie akcji mających na celu poznawanie przyrodniczego środowiska lokalnego i jego ochronę:
                projekt- „Osobliwości przyrodnicze” –pomniki przyrody, rezerwaty przyrody,
                organizowanie wystaw na terenie szkoły i gminy;
                lokalizacja i likwidacja dzikich wysypisk z udziałem Zakładem Gospodarki ,
                wywiady z leśnikiem, ornitologiem, dendrologiem, w ramach cyklicznych    
                 spotkań na terenie szkoły z ciekawymi ludźmi pt .: „100 pytań do..
        -   Realizacja od 2007r. projektu 50/50 „Bezinwestycyjne Oszczędzanie energii”
             przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego i Wydział Edukacji    
            Urzędu Miejskiego.
- Współpraca z Fundacją Doliny Baryczy z Milicza,
-  Włączenie  Klubu Młodego Odkrywcy w akcję „Sadzimy dęby w Dolinie        
    Baryczy”,
- Współpraca ze stowarzyszeniem Potęga Lasu,              
         - Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w  
            Twardpogórze;          
         - Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów:
                           „Czy przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego?,
                            „Znajomość problemów ekologicznych w najbliższej okolicy”,
                            „Moja postawa wobec problemów ekologicznych najbliższej okolicy”
                 ( ich analiza posłużyła do ewaluacji naszych działań ekologicznych); 
                          [                                        
2. Nasze najważniejsze sukcesy na polu działań ekologicznych:
 -I miejsce całorocznym gminnym konkursie” Najlepszy zbieracz surowców  
                     wtórnych” -      2001r
- II miejsce w ogólnopolskimkonkursie plastycznym  EKOŚWIATA "Moja Ziemia -  
                     Mój Świat 2002" – 2002r
-  II miejsce z za pracę plastyczną o tematyce ekologicznej oraz wyróżnienie za
                    piosenkę II Powiatowym Regionalnym Festiwalu Twórczości                  
                     Ekologicznej pt.: „Wszystko zależy od ciebie” -2005r.
- II miejsce w międzyszkolnym Konkursie na własny tekst i muzykę o Ziemi Milickiej 
- I, III miejsce i wyróżnienie w Gminnym konkursie przyrodniczym „Z Twardogóry
                   w daleki świat”- 2005
- nagroda za bardzo dobry wynik oraz 6 wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie
                    Przyrodniczym "Ziemia wspólne dobro"- 2008r
- I miejsce w gminnym konkursie ekologicznym pt.:„ Woda życiem” – 2008r
- II miejsce w ogólnopolskim interaktywnym programie Młody Menager Środowiska
                    2008r.
 
8.      Opis grupy odbiorców
       Bezpośrednimi odbiorcami i realizatorami projektu są uczniowie klas IV-VI,
a pośrednimi uczniowie klas I-III i mieszkańcy Twardogóry.
Są oni z różnych środowisk.
 
9.      Osoba odpowiedzialna
       Marta Kozioł- Skrzypczak


 
10. Szczegółowy opis działań i  harmonogram projektu
 
Zaplanowane działania
Cel
Metody,
formy
i techniki działania
Miejsce
wykonania działania
Wykonawca
Termin realizacji
Ustalenie zadań 
w zakresie działań ekologicznych związanych
z celami projektu.
Zasada 7U
 
Ustalenie harmonogramu realizacji projektu
przez uczniów koła ekologicznego, przyrodniczego
i nauczycieli. 
 
- praca zespołowa
(burza mózgów)
Na zajęciach kół ekologicznego
i przyrodniczego
Uczniowie koła przyrodniczego
i  ekologicznego
 Nauczyciel przyrody
 
9  marca 2009r.
Sprawy organizacyjne związane
z przedstawieniem celu  
i zadań projektu.
Zasada 7U
 
Zapoznanie społeczności uczniowskiej, pracowników szkoły, rodziców z celami
i zadaniami
zaplanowanego projektu
 
- pogadanka
- warsztaty
- prezentacja materiałów    
 projektu na godzinach   
   wychowawczych
Na godzinach
wychowawczych
i zajęciach nauczania
zintegrowanego
Uczniowie kół
Nauczyciel przyrody
Nauczyciele wychowawcy
10 marca 2009r.
Deklaracja uczniów do przynależności odpowiadającej grupie badawczej.
Zasada 7U
 
Zmotywowanie uczniów do podjęcia działań,
 
-konsultacje nauczycieli,  
 uczniów z opiekunami
 projektu
 
Na godzinach
wychowawczych
i zajęciach nauczania
zintegrowanego
Nauczyciele
i uczniowie
11
 marca 2009r.
Zaplanowanie działań w obrębie grupy, określenie kontraktu organizacji wewnętrznej grupy, podział zadań, sposób i technika prezentacji  
Zasada 7U
 
Wdrażanie uczniów
do efektywnej pracy w grupach.
 
- dyskusja
- burza mózgów
- swobodne uwagi
Na godzinach
wychowawczych
i zajęciach nauczania zintegrowanego
Uczniowie klas I-VI nauczyciele
 
12
marca 2009r.
Stworzenie na stronie internetowej szkolnego forum ekologicznego „Pokonaj śmieciowego potwora” .
Zasada 7xU
 
Zapoznanie z etapami realizacji projektu” Nasza Ekolandia- kraina walcząca ze śmieciowym potworem
- publikacje
- dyskusje
na stronie internetowej
Strona internetowa- forum
 ekologiczne szkoły -„Pokonaj śmieciowego potwora” .
Uczniowie klasy VI a, nauczyciel informatyki
i koła ekologicznego
w trakcie realizacji projektu 
Tworzenie Kwartalnika Ekologicznego poświęconego etapom realizacji projektu .
Zasada 7xU
 
Zapoznanie społeczności szkolnej
i rodziców
o działaniach proekologicznych uczniów w ramach niniejszego projektu
-sprawozdania
-zdjęcia
 
Maty na korytarzu szkolnym.
 
Uczniowie klasy VI a, nauczyciel informatyki
 i koła ekologicznego
w trakcie realiza-cji proje-ktu 
Prezentowanie na terenie szkoły oraz stronie internetowej szkoły planowanych zadań i wykonanych prac po zakończonym działaniu grup.
Zasada 7xU
 
Zapoznanie społeczności szkolnej i rodziców
 o działaniach proekologicznych uczniów w ramach niniejszego projektu.
 
-prezentacja działań
Maty na korytarzu szkolnym.
Strona internetowa szkoły www.sptogora.republika. pl
Uczniowie
poszczególnych grup
 i nauczyciele
w trakcie realizacji projektu 
 Wycieczka doZakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Twardogórze  
Zasada 7xU
 
Zapoznanie
z właściwą segregacją odpadów recyklingiem,
i ich utylizacją na terenie gminy.
-wycieczka
-wywiad z kierownikiem 
 zakładu
 
ZGKiM
Twardogóra
2. Zdjęcia z akcji ekologicznej:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
4. Konkurs w ramach Ligi Klas pod hasłem: „Każdy teren ma i o niego dba” – wyznaczenie miejsc do segregacji odpadów.
1. Inicjatorzy międzyprzedmiotowego projektu „ Nasza Ekolandia ….– uczniowie koła ekologicznego i przyrodniczego wraz z opiekunami.
2. Informacja o rozpoczęciu akcji.
3. Rozpropagowanie zasady 7xU wśród uczniów i społeczności lokalnej- „Czego Jaś się nie nauczył, Jan nie będzie umiał”.
5. Pojemnik na baterie umieszczony na terenie szkoły.
6. Wdrażaliśmy zasadę unikania czyli redukcji i tworzyliśmy torby ekologiczne.
7. Poznaliśmy i propagowaliśmy możliwość sprzedaży surowców wtórnych w naszym mieście ( zasada 3U) – wycieczka do składnicy Skupu i sprzedaży surowców wtórnych w Twardogórze
8. Wywiad z pracownikami składnicy.
9. Plakat „Dobre rady na odpady”wykonany przez uczniów klasy VB wyeksponowany na korytarzu szkoły.
10. Wdrożyliśmy zasady 7xU w życie- nauczyliśmy się prawidłowej segregacji odpadów- wycieczka do Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze, uczniów klas IV i V.
11. Ulotka skierowana do mieszkańców miasta „ Dobre rady na wszystkie odpady” opracowana przez uczniów klasy 5a po wycieczce do ZGKiM i umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz w szkolnym kwartalniku Ekologicznym nr 3/2008/2009
12. Wydaliśmy szkolny Kwartalnik Ekologiczny nr2/2008/2009 poświęcony wodzie z okazji światowego Dnia Wody – 22 marca
13. Poznaliśmy zasadę działania oczyszczalni ścieków -wycieczka do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Twardogórze- z okazji „Tygodnia czystości wód ”.1-7 kwietnia- uczniowie klasy VI B
14. Tu dowiedzieliśmy się czego nie należy wlewać do ścieków.
15. Odstojniki z osadem ściekowym
16. Osad.
17. Oczyszczanie wody.
18. Dzikie wysypiska to zanieczyszczanie wód gruntowych i zagrożenia dla dzikich zwierząt
19. Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy – plakat wykonany przez uczniów klasy IVA
20. Poinformowaliśmy o dzikich wysypiskach dyrektora i kierownika ZGKiM , przekazaliśmy im mapkę.
21. Wiemy, że dzikie wysypiska zlokalizowane przez nas będą uprzątnięte przez pracowników ZGKiM. Mają oni nowoczesny wóz do uprzątania segregowanych odpadów.
22. Akcja klas I-II „Bateria Twój wróg”
23. Zebraliśmy 400 baterii.
24. „Puszka aluminiowa do przerobu gotowa”- akcja klasy III – zebraliśmy 4 kg puszek aluminiowych.
25. Klasy I-III wzięły udział w przedstawieniu ekologicznym „Bzik” -Grupa teatralna Milicz
26. Przedstawienie było interesujące i pouczające.
27. „Dzień Ziemi” w szkole –apel sprawozdanie przewodniczących klas z działalności ekologicznej w ramach projektu.
28. Koło teatralne przygotowało inscenizację pt.: „Ucz się od Fredry”i wystawiło z okazji Dnia Ziemi w szkole i poza szkołą w SP2 w Twardogórze i w Oleśnicy na Regionalny Festiwalu Ekologicznym.
29. Szkolny konkurs dla klas I-III na MISTRZA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW – zorganizowany przez klasę IV b I V a
30. Zwycięzcy segregacji odpadów klasa 2 b
31. Certyfikaty otrzymały wszystkie klasy
32. Szkolny konkurs plastyczny dla klas IV-VI pt.: „Coś z niczego nie koniecznie ozdobnego ale praktycznego”- wystawa w czasie prezentacji projektu
32. KUKIEŁKI
32. PODKŁADKI
32.WAZONIKI
32.ROBOTY
33. Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-VI -„ Śmieciu precz, czystą przyrodę wokół chce mieć” – wystawa w czasie prezentacji projektu.
34. Akcja przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski– „Moja książeczka niechciana do biblioteki oddana „z okazji Dni Lasu i Zadrzewień -1 czerwca
35. Udział w konkursach pozaszkolnych- Twardogórskie Dni Ziemi-Ziemia pustynią”-
36. Przemarsz ulicami miasta
37. Przedstawiciele szkoły w zmaganiach konkursowych- praca plastyczna Ziemia - pustynią?
37. Przedstawiciele szkoły w zmaganiach konkursowych- konkurs wiedzowy
Nagrodzona druzyna - I miejsce - praca plastyczna
drużynowo zajęliśmy II mieisce w konkursie gminnym - Twrdogórskie Dni Ziemi. Uczniowie otrzymali nagrody z rąk burmistrza
40. Udział w X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro odbywającego się w roku 2009 pod hasłem: ZIEMIA GIGANTÓW- laureatka konkursu plastycznego41. Odbi
39. Udział w Regionalnym Festiwalu Ekologicznym „Wszystko zależy od Ciebie- I miejsce w konkursie plastycznym
42. Wyróżnienie- Agnieszka Jażdżewska z klasy II B w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych ”Świetlik” organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński
43. Zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Matematyczno- Przyrodniczego dla klas IV i połączyliśmy go z prezentacją projektu
Do konkursu przystapiło 9 przedstawicieli z 3 szkół
Finalisci konkursu, I miejsce zajął uczeń z naszej szkoły
44. Plansze „Osobliwości przyrody” wykonane przez uczniów z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza 22 maja –wyeksponowane w czasie prezentacji .
Twardogórskie zabytki przyrody
Rezerwat przyrody
Kwartalnik Ekologiczny nr 3/2008/2009- efekty projektu
3. Załączone referencje i opinie:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Referencje Skupu i sprzedazy surowców wtórnych w Twardogórze Barbara Słomian
Referencje Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Twrdogórze
Referencje Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Twardogórze
Referencje bibliotekarki szkolnej
Opinia klasy I
Opinia klasy II
Opinia klasy III
Opinia klasy Va
Opinia klasy Vb
Dyplom za dobry wynik nagrodzony wyróżnieniem w II Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych "ŚWIETLIK"
Podziekowanie dla jednego z nauczycieli za przygotowanie do jednego z Konkursów- "Ziemia -pustynią?" poczas obchodów Twardogórskich Dni Ziemi 2009
Pdziękowanie dla jednego z trzech nauczycieli za przygotowanie uczniów dp prezentacji w ramach VI Regionalnego Festiwalu Ekologicznego " Wszystko zależy od Ciebie"
Podziękowanie
Podziękowanie