Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Regulamin konkursu (Wersja ostateczna)
REGULAMIN KONKURSU
 • Organizator: PTH Technika sp. z o.o. Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora: główny koordynator projektu Paweł Gajowski
 • Cel konkursu Motywowanie uczestników projektu do aktywnej działalności Wytypowanie najlepszych uczestników Promowanie dobrych praktyk
 • Organizacja konkursu:
  1. Ocena formalna
   Do konkursu zostaną dopuszczone szkoły, które spełniają poniższe warunki formalne:
    zarejestrują się na stronie internetowej projektu wyznaczając szkolnego koordynatora akcji oraz grupy młodzieży (do 30 osób) biorącej w niej udział
   1. szkolny koordynator zapozna się z otrzymanymi materiałami i odbędzie krótkie szkolenie e-learningowe
   2. szkolny koordynator potwierdzi gotowość placówki do realizacji projektu.

   Spełnienie każdego warunku będzie odznaczone na ogólnodostępnej tablicy obrazującej stan realizacji projektu.
  2. Zasady punktowania poszczególnych etapów merytorycznych
   1. Określenie stanu dotychczasowego.
    Za wpisywane przez szkoły odpady, system przyznaje automatycznie ,,małe'' punkty wg poniższej tabelki:
Kategoria wpisu Max. liczba punktów Min. liczba punktów
Nazwa odpadu 3 pkt. przy wpisaniu nowego odpadu 1 pkt. za odpad wybrany z bazy
Określenie czy odpad jest niebezpieczny 3 pkt. przy wpisaniu nowego odpadu 1 pkt. za odpad wybrany z bazy
Rodzaj materiału 3 pkt. przy wpisaniu nowego odpadu 1 pkt. za odpad wybrany z bazy
Określenie jak stwierdzono rodzaj materiału 3 pkt. przy wpisaniu nowego odpadu 1 pkt. za odpad wybrany z bazy
Określenie masy pojedynczego odpadu 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Określenie ilości sztuk 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Określenie masy łącznej 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Określenie ilości łącznej 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Określenie skąd pochodzi odpad 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Określenie co robić aby ograniczyć ilość 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Określenie kto zajmuje się odpadami w szkole 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Określenie czy są segregowane 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Określenie co z nimi robi firma odbierająca 3 pkt. za wpis 0 pkt. za brak wpisu
Dodanie zdjęcia odpadu 10 pkt.
Suma: 49 pkt.  System generuje ranking sortując szkoły od największej do najmniejszej ilości uzyskanych małych punktów. Uzyskane miejsce w rankingu jest przeliczane na duże punkty wg. następującego podziału: I miejsce - 10 pkt.
  II miejsce - 9 pkt.
  III miejsce - 6 pkt.
  IV miejsce - 5 pkt.
  V miejsce - 4 pkt.
  VI miejsce - 3 pkt.
  VII-X miejsce - 2 pkt.
  poniżej X miejsca - 1 pkt.
 1. Określenie skąd się biorą odpady, analiza możliwości ograniczenia ich ilości według systemu 4 razy U - ocena komisji
  Szkołom, które dokonają ciekawych i niepowtarzalnych wpisów (wiersz pod nazwą: ,,Co robić aby ograniczyć ilość?'') komisja przyzna od 1-10 pkt.
 2. Określenie dotychczasowego sposobu postępowania z odpadami - ocena komisji
  Szkołom, które dokonają ciekawych i niepowtarzalnych wpisów (wiersze: ,,kto zajmuje się odpadami'', ,,czy je segregujemy'', ,,co z nimi robi firma odbierająca'') komisja przyzna od 1-10 pkt.
 1. Dodatkowa ocena merytoryczna
  Komisja podda dodatkowej ocenie grupę szkół, które uzyskają najwyższą sumę punktów, uwzględniając dodatkowe kryteria:
  1. innowacyjność kreatywność uczestników - 0-10 pkt.
  2. rozszerzenie projektu na gospodarstwa domowe i otoczenie szkoły -0-10 pkt.
 2. Głosowanie internautów
  Pierwsza dziesiątka najlepszych szkół wyłoniona w dodatkowej ocenie merytorycznej zostanie zaprezentowana na stronie internetowej i poddana głosowaniu internautów.
  Głosowanie odbywa się od 2008-10-01 do 2008-10-06.
 1. Sposób punktowania
  Ocena komisji 0-10 pkt
  Ocena internautów 0-10 pkt

  Wg wzoru

  ilość punktów =
  10 pkt x ilość głosów oddana na ocenianego uczestnika
  Maksymalna ilość głosów uzyskana w głosowaniu
  Głosowanie interneutów odbywa się poprzez oddanie jednego głosu z jednego adresu IP Komputera. Kilkukrotne głosowanie z jednego adresu będzie odfiltrowane i usuwane/
 2. Skład komisji
  1. Przedstawiciel NFOŚiGW
  2. Przedstawiciel MŚ
  3. Przedstawiciel organizatora
  4. Ekspert 1
  5. Ekspert 2
  6. Ekspert 3
  7. Inne osoby zaproszone przez ww.
 3. Przewidziano 3 nagrody główne (wycieczki) dla zdobywców pierwszych 3 miejsc i nagrody rzeczowe.
 4. Regulamin pracy komisji zostanie opracowany w terminie 30 dni od powołania komisji